میگر دیجیتال 3452 _ hioki

"DIGITAL INSULATION TESTER میگر دیجیتال"
میگر دیجیتال 3452  _  hioki

"DIGITAL INSULATION TESTER
میگر دیجیتال
:قابلیت اندازه گیری
250-500-1000V:ولتاژ تزریقی DC
مقاومت الکتریکی : 2000MΩ"

110
21 تیر 1394 - 15:18
6.jpg