مولتی متر عقربه ای 3010 _ hioki

"Analog Multimeter مولتی متر عقربه ای NISHIZAWA"
مولتی متر عقربه ای 3010  _  hioki

"Analog Multimeter
مولتی متر عقربه ای
NISHIZAWA


:قابلیت اندازه گیری

10 A : AC جریان
1000 V : AC ولتاژ
10 A : DC جریان
1000 V : DC ولتاژ
30MΩ :مقاومت الکتریکی

"

373
21 تیر 1394 - 15:04 31 تیر 1394 - 16:49
2.jpg