مولتی متر3256 _ hioki

"Multimeter مولتی متر اتصال کوتاه-بی زر-قفل کن پراب TrueRMS"
مولتی متر3256  _  hioki

"Multimeter
مولتی متر
اتصال کوتاه-بی زر-قفل کن پراب
TrueRMS

:قابلیت اندازه گیری
10 A : AC جریان
1000 V : AC ولتاژ
10 A : DC جریان
1000 V : DC ولتاژ
42MΩ :مقاومت الکتریکی
"

110
21 تیر 1394 - 14:35 31 تیر 1394 - 16:58
3.jpg