"کالیبراتور جریان715 " _ fluke

"Courrent Calibrator کالیبراتور جریان"

"Courrent Calibrator
کالیبراتور جریان
Model: 715

:مشخصات اندازه گیری
0 ~ 20 mA : جریان تزریقی
0 ~ 24 mA :اندازه گیری جریان
0 ~ 28V DC:اندازه گیری ولتاژ"

94
21 تیر 1394 - 11:07
5.jpg