سلکتور زیمنس ، سلکتور سوئیچ SIEMENS

شرکت فنی و مهندسی راد الکتریک توزیع کننده محصولات شرکت های ‎SIEMENS و ITT آلمان و OTK روسیه و در ایران، آمادگی خود را جهت ارائه انواع سلکتور سوئیچ ( کلید گردان)


سفارش با واتساپ
سلکتور زیمنس ، سلکتور سوئیچ SIEMENS

شرکت فنی و مهندسی راد الکتریک توزیع کننده محصولات شرکت های ‎SIEMENS و ITT آلمان و OTK روسیه و در ایران، آمادگی خود را جهت ارائه انواع سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) در تعداد طبقات و حالت‎های مختلف اعلام می‎دارد:
1. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 3 × 2 حالته ساخت روسیه.
2. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 3 × 3 حالته ساخت روسیه.
3. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 4 × 3 حالته شرکت زیمنس آلمان.
4. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 6 × 2 حالته شرکت SIEMENS آلمان.
5. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 11 × 1 حالته شرکت زیمنس آلمان.
6. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 11 × 3 حالته شرکت SIEMENS آلمان.
7. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 12 × 1 حالته شرکت زیمنس آلمان.
8. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 2 × 4 حالته ساخت کشور روسیه.
9. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 3 × 3 حالته شرکت SIEMENS آلمان.
10. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 4 × 2 حالته شرکت زیمنس آلمان.
11. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 4 × 3 حالته شرکت SIEMENS آلمان.
12. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 5 × 2 حالته ساخت کشور روسیه.
13. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 6 × 2 حالته شرکت زیمنس آلمان.
14. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 7 × 3 حالته شرکت SIEMENS آلمان.
15. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 12 × 2 حالته شرکت زیمنس آلمان.
16. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 12 × 2 حالته شرکت SIEMENS آلمان.
17. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 3 × 3 حالته ساخت کشور روسیه.
18. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 11 × 1 حالته ساخت کشور روسیه.
19. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 3 × 3 حالته شرکت زیمنس آلمان.
20. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 3 × 2 حالته شرکت SIEMENS آلمان.
21. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) پنج طبقه 7 × 3 حالته شرکت زیمنس آلمان.
22. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) پنج طبقه 6 × 2 حالته شرکت SIEMENS آلمان.
23. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) پنج طبقه 10 × 1 حالته شرکت زیمنس آلمان.
24. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) یازده طبقه 6 × 1 حالته شرکت SIEMENS آلمان.

25. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 4 × 3 حالته شرکت ITT آلمان.
26. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 5 × 2 حالته ساخت کشور روسیه.
27. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 6 × 2 حالته شرکت آی تی تی آلمان.
28. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 7 × 3 حالته شرکت ITTآلمان.
29. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 12 × 2 حالته شرکت آی تی تی آلمان.
30. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 12 × 2 حالته شرکت ITT آلمان.
31. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 3 × 3 حالته ساخت کشور روسیه.
32. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 11 × 1 حالته ساخت کشور روسیه.
33. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 3 × 3 حالته شرکت آی تی تی آلمان.
34. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 3 × 2 حالته شرکت ITT آلمان.
35. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) پنج طبقه 7 × 3 حالته شرکت آی تی تی آلمان.
36. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) پنج طبقه 6 × 2 حالته شرکت ITT آلمان.
37. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) پنج طبقه 10 × 1 حالته شرکت آی تی تی آلمان.
38. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یازده طبقه 6 × 1 حالته شرکت ITT آلمان.
39. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 3 × 2 حالته ساخت روسیه.
40. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 3 × 3 حالته ساخت روسیه.
41. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 4 × 3 حالته شرکت آی تی تی آلمان.
42. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 6 × 2 حالته شرکت ITT آلمان.
43. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 11 × 1 حالته شرکت آی تی تی آلمان.
44. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 11 × 3 حالته شرکت ITT آلمان.
45. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 12 × 1 حالته شرکت آی تی تی آلمان.
46. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 2 × 4 حالته ساخت کشور روسیه.
47. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 3 × 3 حالته شرکت ITT آلمان.
48. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 4 × 2 حالته شرکت آی تی تی آلمان.

49. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 3 × 2 حالته ساخت روسیه.
50. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 3 × 3 حالته ساخت روسیه.
51. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 4 × 3 حالته شرکت ا تی کا روسیه.
52. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 6 × 2 حالته شرکت او تی کا روسیه.
53. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 11 × 1 حالته شرکت OTK آلمان.
54. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 11 × 3 حالته شرکت او تی کا آلمان.
55. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 12 × 1 حالته شرکت ا تی کا آلمان.
56. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 2 × 4 حالته ساخت کشور روسیه.
57. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 3 × 3 حالته شرکت OTK آلمان.
58. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 4 × 2 حالته شرکت ا تی کا آلمان.
59. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 4 × 3 حالته شرکت او تی کا آلمان.
60. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 5 × 2 حالته ساخت کشور روسیه.
61. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 6 × 2 حالته شرکت OTK آلمان.
62. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 7 × 3 حالته شرکت او تی کا آلمان.
63. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 12 × 2 حالته شرکت ا تی کا آلمان.
64. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 12 × 2 حالته شرکت OTK آلمان.
65. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 3 × 3 حالته ساخت کشور روسیه.
66. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 11 × 1 حالته ساخت کشور روسیه.
67. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 3 × 3 حالته شرکت ا تی کا آلمان.
68. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 3 × 2 حالته شرکت او تی کا آلمان.
69. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) پنج طبقه 7 × 3 حالته شرکت OTK آلمان.
70. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) پنج طبقه 6 × 2 حالته شرکت او تی کا آلمان.
71. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) پنج طبقه 10 × 1 حالته شرکت ا تی کا آلمان.
72. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یازده طبقه 6 × 1 حالته شرکت OTK آلمان.


سلکتور زیمنس ، سلکتور سوئیچ SIEMENS، کلید گردان کاریران ، کلید ولوم D.K ، کلید ولت HIGHRATE ، سلکتور دستگاه جوش KARIRAN ، کلید آمپر پادنا الکتریک ، سر سلکتور PADENAELECTRIC ، سلکتور شارژر زیمنس ، سلکتور ترانس پله ای SIEMENS ، سلکتور ترانس بوقی کاریران ، سلکتور سوئیچ ضد انفجار D.K ، سلکتور 12 حالته HIGHRATE ، کلید سلکتور KARIRAN ، قیمت سلکتور پادنا الکتریک ، سلکتور مولتی متر PADENAELECTRIC ، سلکتور گیربکس زیمنس ، سلکتور سوئیچ تابلویی SIEMENS ،کلید گردان سلکتوری کاریران ، کلید گردان سری عمومی G پادنا الکتریک ، قیمت کلید گردان D.K ،کلید سلکتوری سه فاز HIGHRATE ،کلید گردان سه حالته زیمنس ، نقشه کلید گردان SIEMENS ، کلید گردان چیست ، انواع کلید سلکتوری کاریران

سفارش با واتساپ

5357
18 مرداد 1395 - 18:10 2 مهر 1396 - 11:55
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محصولات مشابه - سلکتور زیمنس ، سلکتور سوئیچ SIEMENS