products

الکترونیک

الکترونیک

مهندسی الکترونیک چیست؟

مطالعه علوم عبور جریان الکتریکی از مواد مختلف را مهندسی الکترونیک می گویند و یکی از مهندسی های زیر شاخه صنعت برق به حساب می آید. تجهیزات بسیار زیادی در این صنعت تولید می شوند و در همه جا کاربرد فراوانی دارد هم در صنایع مختلف و هم در زندگی روزمره مورد استفاده قرار می گیرد.