رله ضربه ای اشنایدر

رله ضربه ای اشنایدر
رله ضربه ای اشنایدر

تماس با حداکثر کنونی: 16A
تماس با ولتاژ AC اسم: 250V
اسم تماس با ولتاژ DC: -
تنظیمات تماس: DPDT
رله نصب و راه اندازی: DIN راه آهن

7
24 تیر 1395 - 11:12