راه انداز نرم ATS48

راه انداز(Soft Starter)
راه انداز نرم ATS48

ATS48D88Q راه انداز نرم ۴۵ کیلووات ATS48C11Q راه انداز نرم ۵۵ کیلووات ATS48C14Q راه انداز نرم ۷۵ کیلووات ATS48C17Q راه انداز نرم ۹۰ کیلووات ATS48C21Q راه انداز نرم ۱۱۰ کیلووات ATS48C25Q راه انداز نرم ۱۳۲ کیلووات ATS48C32Q راه انداز نرم ۱۶۰ کیلووات ATS48C41Q راه انداز نرم ۲۲۰ کیلووات ATS48C48Q راه انداز نرم ۲۵۰ کیلووات ATS48C59Q راه انداز نرم ۳۱۵ کیلووات

4
20 تیر 1395 - 13:53