ترانسمیتر نشتی گاز GS-400 _ lutron

"ULTRASONIC TRANSMITTER Model :GS-400 ترانسمیتر نشتی گاز "
ترانسمیتر نشتی گاز   GS-400    _    lutron

"ULTRASONIC TRANSMITTER
Model :GS-400
ترانسمیتر نشتی گاز
امکان استفاده همراه با دستگاه GS-5800
برای نشتی بین دو محیط
فرکانس خروجی :KHZ 40/ mm 146×50×26:ابعاد"

104
23 تیر 1394 - 13:40 31 تیر 1394 - 15:18
9.jpg