مولتی متر4252 _ hioki

"Multimeter مولتی متر اتصال کوتاه- بی زر"
مولتی متر4252  _  hioki

"Multimeter
مولتی متر
اتصال کوتاه- بی زر

:قابلیت اندازه گیری
10 A : AC جریان
1000 V : AC ولتاژ
10 A : DC جریان
1000 V : DC ولتاژ
60MΩ: مقاومت الکتریکی"

101
21 تیر 1394 - 14:51
9.jpg