مولتی متر عقربه ای3030 _ hioki

"Analog Multimeter مولتی متر عقربه ای "
مولتی متر عقربه ای3030   _  hioki

"Analog Multimeter
مولتی متر عقربه ای

:قابلیت اندازه گیری
600 V : ACولتاژ
300mA : DCجریان
600 V : DCولتاژ"

112
21 تیر 1394 - 14:29
1.jpg