1587 میگر دیجیتال _ fluke

"1KV میگر دیجیتال Model : 1587"
1587 میگر دیجیتال  _  fluke

"1KV میگر دیجیتال
Model : 1587

:قابلیت اندازه گیری
50V,100V,250V,500V,1000V :ولتاژ تزریقی
0.01mΩ~2GΩ: مقاومت الکتریکی
"

96
21 تیر 1394 - 11:42
4.jpg