شرکت بین المللی مهندسین یکتا آموت عمران

ارائه خدمات ایمنی برق

ارائه خدمات ایمنی برق

واحد حفاظت فنی و ایمنی شرکت با توجه به نیاز روز افزون جامعه ، بر اساس نگرشی دانش محور به منظور رفع نیازهای مشاوره، مدیریت، بازرسی، طراحی و اجرا...