products

انرژی های نو

انرژی های نو

انرژی های نو چیست؟

به مجموع انرژی های تمام نشدنی طبیعی که برای تولیدشان از منابع بدون کربن استفاده می شود انرژی نو یا تجدید پذیر می گویند مثل باد، خورشید، موج دریا و ... که به وسیل توربین های بادی ، پنل های خورشیدی ، سلول های خورشیدی انرژی های تجدیدپذیر را تبذیل به انرژی می کنند که بسیار هم کم هزینه و زیاد هستند. امروزه بیشتر سعی می وشد تا تجهیزاتی طراحی کنند تا برای انجام کاری نیازی به انرژی های فسیلی و تمام شدنی نباشد. 

مزایای انرژی های نو

  • انرژی های نو پایان ناپذیر هستند
  • دوست محیط زیست هستند و بالعکس انرژی های فسیلی باعث آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه ای و افزایش گرمای زمین نمیشوند.
  • همه جا در دسترس هستند.
  • هزینه تمام شده بهره وری از آن بسیار پایین تر از انرژی های فسیلی خواهد بود.

انواع انرژی های نو

  • انرژی آبی
  • انرژی بادی
  • انرژی خورشیدی
  • انرژی امواج و جزر و مد

 

شایان ذکر است راه اندازی سیستم های تولید انرژی از انرژی های پاک و نو شامل هزینه نسبتا بالا خواهد بود و طبیعتا بهره گیری از آنها بدون هزینه خواهد بود.

z