منبع تغذیه DC دوکاناله HY3005-2 _ Mastech

"HY3005 منبع تغذیه DC دوکاناله "
منبع تغذیه DC  دوکاناله   HY3005-2  _  Mastech

"ولتاژ :0 ~ 30V DC 2×
جریان :2× 0 ~ 5A DC
"

99
30 تیر 1394 - 14:04
11.jpg