دستگاه تست رله های حفاظتی ISA

دستگاه تست رله های حفاظتی ترانس کلید ISA

 کارخانه ISA ایتالیا در زمینه دستگاههای تست محصولات ذیل را رائه می نماید .

دستگاه تست رله 6 فاز 32 آمپر DRTS64

دستگاه تست رله 3 فاز 32 آمپر DRTS34

دستگاه تست رله 3 فاز 32 آمپر DRTS33

دستگاه تست  کلید CB3000

دستگاه تست ترانس STS5000

دستگاه تست  تانژانت دلتا TX5000

دستگاه تست تزریق جریان

دستگاه تست رله های حفاظتی ISA

65
6 مهر 1395 - 12:05