محصولات صنعت دقیق تیکا

مودم صنعتی

دستگاه GSMمودم صنعتی با ورودی و خروجی دیجیتال و آنالوگ و ارتباط سریال

برق

پانل میتر های سه فاز ولتاژ(خطی و فازی)جریان،فرکانس،ضریب قدرت،توان ظاهری و اکتیو و راکتیو با ارتباط سریال

برق

پانل میتر های تک فاز ولتاژ،جریان،فرکانس،ضریب قدرت،توان ظاهری،اکتیو و راکتیو

محیطی

ترانسمیتر و نمایشگر رطوبت و دما با ارتباط سریال

محیطی

ترانسمیتر و نمایشگرو لاگر رطوبت و دما پیشرفته با ارتباط سریال

محیطی

نمایشگر و کنترلر و سنسور های رطوبت و دما

توزین

ترنسمیتر و نمایشگر وزن