محصولات صنعت دقیق تیکا

مودم صنعتی

دستگاه GSMمودم صنعتی با ورودی و خروجی دیجیتال و آنالوگ و ارتباط سریال

پانل میتر های سه فاز ولتاژ

پانل میتر های سه فاز ولتاژ(خطی و فازی)جریان،فرکانس،ضریب قدرت،توان ظاهری و اکتیو و راکتیو با ارتباط سریال

برق

پانل میتر های تک فاز ولتاژ،جریان،فرکانس،ضریب قدرت،توان ظاهری،اکتیو و راکتیو

توزین

ترنسمیتر و نمایشگر وزن