محصولات تامین صنعت برق

مربوط به بوشینگ های پلاگین Elbow connection

بوشینگ پلاگبن قابل نصب برای تمامی رنجهای ترانسفورماتور های توزیع موجود است.