آلبوم ها تامین صنعت برق

plug in bushing

بوشینگ پلاگبن قابل نصب برای تمامی رنجهای ترانسفورماتور های توزیع موجود است.