products

سختی سنج

سختی سنج

سختی سنج چیست؟

سختی سنج دستگاهی برای اندازه گیری مجموع ذرات محلول در مایعات که نشان دهنده یون های موجود در آن محلول می باشد. از سختی سنج در آزمایشات آب شرب و به طور کلی برای تست کلیه مایعات به کار می رود.و در صنایع مخصوصاً ساخت و تست کاربرد فراوانی دارد. واحد سختی ویکرز کیلوگرم بر میلی متر مربع است. معیار های سختی عبارتند از سختی ویکرز، سختی برینل و سختی راکول. 

انواع سختی سنج

این محصول جز تجهیزات مهندسی ابزار دقیق می باشد سختی سنج ها انواع مختلفی دارد که هر کدام به منظوری ساخته شده اند نظیر: سختی سنج فلزات دیجیتال ، سختی سنج آب و ...