products

دوزیمتر

دوزیمتر

دوزیمتر چیست؟

دوزیمتر اندازه گیری میزان تراز صوت را دخیره می نماید و سپس به شما میانگین می دهد و یکی از تجهیزات ابزار دقیق به شمار می باشد که در رابطه با صنایعی که در مدت زمان معلومی صدا تغییر می کند کاربرد دارد. دوزیمتر یک دستگاه کوچک قابل حمل می باشد که می توان آنرا به خودمان وصل کنیم و به راحتی قابل جابجایی می باشد. این دستگاه دارای میکروفن کوچکی می باشد که در نزدیکی گوش وصل می شود. می توان در رابطه با تراز معادل از آن استفاده کنیم. شما هم میتوانید دوزیمتر را به راحتی در بازار بیابید. 

z