محصولات لیزرست

لیزرهای حکاکی  FLM-20P

ساختاری یکپارچه همراه با سیستم فوکاس دستی و اپراتوری بسیار آسان.