کنتاکتور هگر

انواع کنتاکتورهای قدرت هگر
کنتاکتور هگر

انواع کنتاکتورهای قدرت هگر از 9 آمپر تا 300 آمپر(Hager Power Contactor Range)

141
7 تیر 1394 - 14:57 28 مرداد 1394 - 14:58
contactor.JPG