گیج بلوک یوهانسون روسی

گیج بلوک1-0.991mm ساخت یوهانسون سوئدی یا روسی بدون گرید بشرط کالیبره
قیمت: 750,000 تومان

سفارش با تلگرام سفارش با واتساپ
گیج بلوک یوهانسون روسی

گیج بلوک ، راپرتر یا بلوک سنجه های طول یکی از مهم ترین وسایل اندازه گیری، کنترل و کالیبراسیون طول می باشند که برای اولین بار توسط یکشرکت سوئدی به نام یوهانسون ساخته شد که بنا به همین دلیل آن ها را قطعات یوهانسون نیز می نامند.

بررسی انواع راپرتر - انواع گیج بلوک

اﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی ﺗﮑﻪ ﻫﺎی اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی، ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی، ﻫﺰار ﭘﺎرﭼﻪ، ﺑﻠﻮک ﺳﻨﺠﻪ، ﻗﻄﻌﺎت اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی، راﭘﻮرتر و ... ﻧﻴﺰ ، ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻠﻮک ﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎی ﻓﻠﺰی از ﻓﻮﻻد ﺿﺪ زﻧﮓ، ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺒﺴﺎط ﻃﻮﻟﯽ، ﺳﺎﻳﺶ، زﻧﮓ زدﮔﯽ و... ﻣﻘﺎوم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﻮع ﮔﺮاﻧﻴﺘﯽ آن ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﺻﺎف و دارای ﭘﺮداﺧﺖ دﻗﻴﻖ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﯽ از ﻧﻮع ﻓﻠﺰی آن ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ ﻣﻘﺎوم ﺗﺮﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ی ﺑﻬﺘﺮ و ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺮ از ﺑﻠﻮک ﺳﻨﺠﻪ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﻧﺘﻘﺎل رﻃﻮﺑﺖ و آﻟﻮدﮔﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﻠﻮک ﺳﻨﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از دﺳﺖ ﮐﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺎﻻی ﺑﻠﻮک ﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ از آن ﻫﺎ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﮐﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻮدن و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح آن ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ از دﺳﺖ ﮐﺶ ﻳﺎ ﮔﻴﺮه ی ﭼﻮﺑﯽ ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺮارت دﺳﺖ وآﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺪا ﻧﮑﻨﺪ . ﺑـﻠـﻮک ﺳﻨﺠﻪ ﻫـﺎ در ﺳﺮی ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ،٨٣،٤٧،٤٦،٣٢ ٨٧ ١٠٣، ،١١١، ١١٤ و ﭘﺎرﭼﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻘﺪار اﻧﺪازه ی ﻫﺮ ﺑﻠﻮک ﺳﻨﺠﻪ روی آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﺎﺧﺘﻦ اندازه ﺗﺮﮐﻴبی : ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻧﺪازه ﻫﺎی ﺧﺎص از ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺑﻠﻮک ﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎ، از ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﺮوع ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ اﻧﺪازه ﺑﺮﺳﻴﻢ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﺟﺪا ﮐﺮدن اﻧﺪازه ی48/654 از ﺳﺮی ﺑﻠﻮک ﺳﻨﺠﻪ 64 ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ زﻳﺮ ﻋﻤﻞ می ﮐﻨﻴﻢ:

 1. از ردیف ١ راپرتر با انداره ی
 2. 1/004 mm
 3. از ردیف ٢ راپرتر با اندازه ی
 4. 1/05 mm
 5. از ردیف ٣ راپرتر با اندازه ی
 6. 1/6 mm
 7. از ردیف ٤ راپرتر با اندازه ی
 8. 5 mm
 9. از ردیف ٥ راپرتر با اندازه ی
 10. 40 mm
 11. ٤٠+٥+١/٦+١/٠٥+١/٠٠٤ =٤٨/٦٥٤ mm

راپرتر های طول با مقطع مربع، مربع مستطیل و دایره ساخته می شوند که نوع مربع و دایره ای آن ها را سوراخ دار می سازند

تجهیزات جانبی راپرتر ها : کارخانجات سازنده ی راپرتر ها، تجهیزات جانبی برای آن ها می سازند که به کمک این تجهیزات می توان کاربردهای راپرتر را توسعه داد.

کاربرد راپرتر ها

کاربرد راپرتر های طول به تنهایی و هم چنین با کمک متعلقات مربوطه، در صنعت کاربردهای فراوان و مختلفی دارند، که نمونه هایی از آن ها ذیلاً به اختصار توضیحداده می شود.

 1. اندازه گیری فاصله ی شیارها و شکاف ها
 2. تنظیم فاصله ی رنده تراشکاری با قطعه ی کار
 3. تهیه فرمان کنترل میله به کمک راپرتر و متعلقات آن ها
 4. با استفاده از شاخک های سوزنی،نگه دارنده و راپرتر ها می توان پرگار با دقت بالا تهیه نمود
 5. با استفاده از بلوک سنجه، نگه دارنده وشاخک های داخلی می توان برای کنترل ابعاد داخلی سوراخ تهیه نمود
 6. با سوار کردن نگه دارنده روی پایه یمخصوص از مجموعه ی متعلقات راپرتر ها و سوزنخط کشی، می توان سوزن خط کش پایه دار تهیه نمود
 7. از ﺑﻠﻮک ﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎی ﻃﻮل ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮا ی ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮاﻣﻴﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
 8.  ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی ﺑﻠﻮک ﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎ و ﺧﻂ ﮐﺶ ﻣﻮﻳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻮازی ﺳﻄﻮحﻫﻢ ﺳﻄﺢ و ﻏﻴﺮﻫﻢ ﺳﻄﺢ را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد
 9.  ﺑﺮای ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎی اﺑﺰار ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺑﻠﻮک ﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
 10.  از ﺑﻠﻮک ﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎ در اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی زواﻳﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﻂ ﮐﺶ ﺳﻴﻨﻮﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده می شود
 11.  از ﺑﻠﻮک ﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎی ﻃﻮل و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻣﯽ ﺗﻮان ارﺗﻔﺎع ﻗﻄﻌﺎت ﭘﻠﻪ دار را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد
 12. از ﺑﻠﻮک ﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺑﺮای ﻋﻤﻠﻴﺎت ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
 13.  از ﺑﻠﻮک ﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل درﺟﻪ ﺑﻨﺪی اﻧﻮاع وﺳﺎﻳﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻃﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد
 14. رده ﺑﻨﺪی ﺑﻠﻮک ﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎ : ﺑﻠﻮک ﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎ در رده ﻫﺎی٠٠,٢,١,٠ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .
 15. رده ی ٠٠ دارای ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ دﻗﺖ اﺳﺖ. ازرده ﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﮐﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﺘﻔﺎده از راپرتر ها

از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﻠﻮک ﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮداﺧﺖ و ﺻﺎف اﻧﺪ، ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﺳﻄﻮح ﮐﺎﻣﻼً ﺗﻤﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ روی ﻫﻢ ﻣﯽ ﭼﺴﺒﻨﺪ و ﺟﺪا ﮐﺮدن آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ و اﮔﺮ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﻘﯽ و ﻳﺎ ﻣﺎﻳﻞ ﻧﮕﻪ دارﻳﻢ از روی ﻫﻢ ﻧﻤﯽ اﻓﺘﻨﺪ. ﻟﺬا ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺳﻄﻮح ﮐﺎری آن ﻫﺎ را ﮐﺎﻣﻼً ﺗﻤﻴﺰ ﻧﻤﻮد. ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از دﺳﺘﻤﺎل ﻫﺎی ﻟﻄﻴﻒ و ﺑﺪون ﭘﺮز اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

ﺗﺠﻬﻴﺰات ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﻟﻮازم ﺗﻤﻴﺰﮐﺎری و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺑﻠﻮک ﺳﻨﺠﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

 ﺑﺮای ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن ﺑﻠﻮک ﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﻤﻴﺰ ﻧﻤﻮدن ﺳﻄﻮح ﮐﺎری، آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدی و از ﻟﺒﻪ روی آن ﻓﺸﺎر ﻣﯽ دﻫﻴﻢ. ﺳﭙﺲ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﻘﯽ روی ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻴﻢ ﺑﺮای ﺟﺪا ﻧﻤﻮدن، ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﺮدن و ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﺑﻠﻮک ﺳﻨﺠﻪ روﻳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و آن ﻫﺎ را ازﻫﻢ ﺟﺪا ﮐﺮد.

در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻠﻮک ﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه روی آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ.

 در اﻳﺠﺎد ﻳﮏ اﻧﺪازه ی ﺧﺎص از ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺑﻠﻮک ﺳﻨﺠﻪ و ﺑﺮای ﺟﺪاﺳﺎزی ﺑﺎﻳﺪ از ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻠﻮک ﺳﻨﺠﻪ )دارای رﻗﻢ اﻋﺸﺎری ﺑﺎﻻﺗﺮ( اﻗﺪام ﻧﻤﻮد.

 ﺑﺮای ﺗﻤﻴﺰ ﮐﺮدن ﺑﻠﻮک ﺳﻨﺠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺗﺘﺮا ﮐﻠﺮﻳﺪﮐﺮﺑﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

در ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﻣﻘﺪار ﻋﺪدی ﺑﻠﻮک ﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎ، دﻗﺖ ﺷﻮدﺗﺎدﭼﺎر ﺧﻄﺎی رﻳﺎﺿﯽ ﻧﺸﻮﻳﺪ.

سفارش با تلگرام سفارش با واتساپ

1210
21 آذر 1399 - 12:58 8 فروردین 1400 - 14:08
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محصولات مشابه - گیج بلوک یوهانسون روسی