7 819 گزارش تخلف

محصولات فروشگاه فنی مهندسی دقیق ابزار مجید

تستر میدان مغناطیسی لوترون مدل EMF-828

تستر میدان مغناطیسی لوترون مدل EMF-828 قابلیت اندازه گیری 0-20 /200 / 2000 micro Tesla 0-200 /2000 / 20,000 milli- Gauss پهنای باند: 300 HZتا30 HZ

ترمومتر لوترون مدل TM-917

ترمومتر لوترون مدل TM-917 با تراب های T / R / E / K / J از 1700+ تا 100- سانتی گراد و پراب PT 100 از 850+ تا 200-

ترمومتر 4 کاناله لوترون مدل TM-947SD

ترمومتر 4 کاناله لوترون مدل TM-947SD پراب تیپ K از : 1300+ تا 100- / پراب تیپ J از : 1200+ تا 100- و پراب PT 100 از : 850+ تا 199.9 درجه سانتی گراد

ترمومتر 4 کاناله لوترون مدل TM-946

ترمومتر 4 کاناله لوترون مدل TM-946 پراب تیپ K از : 1370+ تا 199.9- / پراب تیپ J از : 1210+ تا 199.9- و پراب PT 100 از : 850+ تا 199.9 درجه سانتی گراد