فیلتر سینوسی

فیلتر سینوسی
فیلتر سینوسی

اکثر مواقع جهت راه اندازی موتورها از درایو یا همان راه انداز ماشین استفاده می شود. این درایوها به نوبه خود دارای مشکلاتی هستند که از آن جمله می توان به تولید هارمونیک در شکل موج ولتاژ و جریان اشاره کرد. این هارمونیک ها ایجاد تلفات می کنند و به مرور باعث کاهش طول عمر موتور می شوند. قبل از قرار دادن فیلتر سینوسی در مدار شکل موج ولتاژ خروجی درایو دارای اعوجاج بسیار می باشد که با قرار دادن فیلتر سینوسی این شکل موج تقریباً به فرم سینوسی کامل در می آید. صنایع ظفر با استفاده از علوم روز و تحقیقات فراوانی که انجام داده است، هم اکنون توانایی طراحی و تولید فیلترهای سینوسی را با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب، دارا می باشد.

3
22 تیر 1395 - 16:18