محصولات فرا کنترل صنعت

PSR

1.5 - 55 kW @ 400v

DCS800

درایو مصرف صنعتی