محصولات دیباگران فرایند

کنتور هوشمند

قابلیت اندازه گیری و سهمیه بندی میزان مصرف آب

Transmitter

ترانسمیتر اختلاف فشار

Seal Pot

مخزن نمونه گیری