محصولات شرکت مهندسی عمید پویا پرداز

فازمتر فشار قوی و فشار متوسط عمید مدل کاتو

این سری از فازمتر های ما مشابه مدل کاتوی فرانسه و برای ولتاژهای فشار متوسط و فشار قوی طراحی شده اند که دارای ده خار بوده و بر روی استیکها و پرچه...

2400000
فازمتر فشار متوسط و فشارقوی عمید مدل هاسیگاوا

ین سری از فازمترهای ما مشابه فازمترهای هاسیگاوای ژاپن طراحی شده است که دارای دسته تلسکوپی بوده و برای ولتاژهای 20 و 33 و 63 کیلوولت تولید و عرضه...

2400000