محصولات سارینا سیستم شریف

ردیاب

موقعیت یابی خودرو و تجهیزات

GSM RTU

انتقال اطلاعات اندازه گیری از بستر شبکه GSM/GPRS/3G/4G