خدمات مهندسی و بازرگانی صنایع برق واتوماسیون

انجام پروژه های برق واتوماسیون صنعتی شامل مهندسی وطراحی ،تامین تجهیزات وخدمات نصب وراه اندازی

شرکت صفاانرژی بادراختیارداشتن امکانات ونیروی انسانی متخصص ردزمینه های زیرآماده ارائه خدمات میباشد:

1-درایو وسافت استارتر

2-توزیع برق ،کنترل وحفاظت

3-اتوماسیون صنعتی وابزاردقیق

4-مهندسی انرژی وصنایع روشنایی ونورپردازی

60
31 فروردین 1395 - 10:44