آلبوم ها نمایندگی لامپ اسرام

لامپ GU10

لامپ GU10

استفاده برای روشنایی عمومی - لامپ GU10

لامپ G9

لامپ G9

استفاده برای روشنایی عمومی - لامپ G9

پزشکی

پزشکی

استفاده در تجهیزات پزشکی

پزشکی

پزشکی

استفاده در اتاق عمل_سیالکتیک

پزشکی

پزشکی

استفاده در تجهیزات پزشکی

پزشکی

پزشکی

استفاده در یونیت دندان پزشکی

پزشکی

پزشکی

استفاده در یونیت دندان پزشکی

ULTRAMED

ULTRAMED

استفاده برای استریل وخشک کردن