آلبوم ها نمایندگی لامپ اسرام

لامپ GU10

لامپ GU10

استفاده برای روشنایی عمومی

لامپ G9

لامپ G9

استفاده برای روشنایی عمومی

پزشکی

پزشکی

استفاده در تجهیزات پزشکی

پزشکی

پزشکی

استفاده در اتاق عمل_سیالکتیک

پزشکی

پزشکی

استفاده در تجهیزات پزشکی

پزشکی

پزشکی

استفاده در یونیت دندان پزشکی

پزشکی

پزشکی

استفاده در یونیت دندان پزشکی

ULTRAMED

ULTRAMED

استفاده برای استریل وخشک کردن

متال G12

متال G12

استفاده برای نور پردازی دکور

لامپ  uv

لامپ uv

استفاده برای استریل وخشک کردن