محصولات برق گستران تبریز

]چراغ رو پلی RAHA

از این چراغ جهت نورپردازی روگذرها و زیرگذرها استفاده می شود.

وال واشر

چراغ وال واشر در اندازه های مخطلف