سرویس - جست و جو

سرویس - جستجو در خدمات و محصولات

کلید لمسی نامرئی روناکی

داناسنس

این کلید پشت موادی چون چوب، سنگ، شیشه و کناف با ضخامت 3 سانتی متر نصب شده و بدون دیده شدن و با لمس سطح رویی چوب یا سنگ می توان جریان برقی را ق...

سرویس - جستجو در برگ نماها