پشتیبان تولید

پنوماتیک و هیدرولیک

طراحی و عیب یابی سیستم های پنوماتیک مورد استفاده در صنایع غذایی دارویی و پتروشیمی