شرکت طراحان کاشف

برنامه نویسی HMI

برنامه نویسی HMI

برای سیستم های مانیتورینگ و کنترل برنامه نویسی بر روی HMI و PLC انجام میشود