شرکت مدیریت شبکه برق ایران مدیریت شبکه برق ایران

اهداف و موضوع فعالیت

راهبری و پایش بهره برداری از شبکه تولید و انتقال برق کشور به منظور حفظ پایایی و امنیت شبکه و تامین مطمئن برق کشور

فراهم ساختن امکان دسترسی به شبکه برق کشور برای متقاضیان اعم از دولتی و غیر دولتی به منظور خرید ،فروش و جابجایی (ترانزیت )برق

برقراری شرایط برای خرید و فروش رقابتی برق و ایجاد ،اداره و توسعه بازار و بورس برق

اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات لازم در راستای حصول اطمینان از تامین برق ،گسترش مشارکت بخش غیر دولتی و توسعه رقابت در تولید و توزیع برق در چارچوب سیاستهای وزارت نیرو

برگ نماهای مرتبط
شرکت مدیریت شبکه برق ایران شرکت مدیریت شبکه برق ایران 1 out of 10 based on 1 ratings.