شرکت مدیریت شبکه برق ایران مدیریت شبکه برق ایران

اهداف و موضوع فعالیت

راهبری و پایش بهره برداری از شبکه تولید و انتقال برق کشور به منظور حفظ پایایی و امنیت شبکه و تامین مطمئن برق کشور

فراهم ساختن امکان دسترسی به شبکه برق کشور برای متقاضیان اعم از دولتی و غیر دولتی به منظور خرید ،فروش و جابجایی (ترانزیت )برق

برقراری شرایط برای خرید و فروش رقابتی برق و ایجاد ،اداره و توسعه بازار و بورس برق

اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات لازم در راستای حصول اطمینان از تامین برق ،گسترش مشارکت بخش غیر دولتی و توسعه رقابت در تولید و توزیع برق در چارچوب سیاستهای وزارت نیرو

این برگ نما را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
برگ نماهای مرتبط
شرکت مدیریت شبکه برق ایران شرکت مدیریت شبکه برق ایران 1 out of 10 based on 2 ratings.