مقره کمر آچارخور SM40-M8

مقره کمر آچارخور SM40-M8
مقره کمر آچارخور SM40-M8

مقره کمر آچارخور
SM40-M8
با جنس رزین
پیچ شماره 8

9
27 تیر 1395 - 11:45