سوکت 2-M4X10

سوکت 2-M4X10
سوکت 2-M4X10

سوکت 12 پایه امرون
250ولت شهری
12پایه

12
24 تیر 1395 - 11:14 28 تیر 1395 - 14:06