آلبوم ها طراح PCB طراحی مدارچاپی

Allegro vs Altium

مقایسه سهولت و سرعت مسیرکشی در دو نرم افزار آلتیوم و الگرو