محصولات شرکت پارس خازن

خازن پارس شریم

خازن استوانه ای پارس شریم از رنج 2/5 تا 50 کیلووار نیز میباشد