محصولات الکوپارس

سکسیونر گازی

انواعیونر گازی SF6 قابل قطع زیر بار و فیوزدار در سطوح ولتاژی 24KV و 36KV

دژنکتور گازی

دژنکتور گازی SF6 فیکس در سطوح ولتاژی 24KV و 36KV