طراحی روشنائی خیابانی و محوطه ای

انتخاب نوع چراغ و تعیین مشخصات هندسی شامل فاصله و ارتفاع و همچنین چیدمان

با استفاده از نرم افزارها بروز و بر مبنای اطلاعات سازندگان سرچراغ ها ، طرح روشنائی محوطه و خیابان شامل نوع سرچراغ و منبع نوری ، ارتقاع و جزئیات چیدمان ارائه می گردد. 

137
5 مهر 1394 - 10:05