چراغ مهتابی ضدانفجار Explosion Proof Lighting Fixtures

Explosion Proof Lighting Fixtures
چراغ مهتابی ضدانفجار Explosion Proof Lighting Fixtures

قابل استفاده درمحیط های مستعد خطر انفجار نفت ؛ گاز؛ پتروشیمی ؛ معادن ؛ صنایع دفاعی و نظامی

21
18 شهریور 1395 - 11:05
nuovaasp lighting catalog00029.jpg