آیین نامه پرداخت اعتبارات تحقیقاتی و خدمات مهندسی به واحدهای فناور خصوصی و حمایت از مالکیت فکری و واگذاری نتایج طرحهای تحقیقاتی

آیین نامه پرداخت اعتبارات تحقیقاتی و خدمات مهندسی به واحدهای فناور خصوصی و حمایت از مالکیت فکری و واگذاری نتایج طرحهای تحقیقاتی


سفارش آنلاین با تلگرام

مقدمه

پژوهشگاه نیرو به منظور حمایت از ایده های/ طرحهای واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد، مبلغی را تحت عنوان اعتبار تحقیقاتی در اختیارآنها قرار میدهد.

 

ماده 1: 

این اعتبار صرفاً  به شرکتها و واحدهای فناور به ثبت رسیده مستقر در مرکز رشد و در راستای حمایت از ایده های/ طرح های مصوب، تنها یک بار در طی دوره استقرار تعلق میگیرد. مرجع تصویب ایده های/ طرحهای

واحدهای فناور شورای مرکز رشد است. این اعتبار میتواند از محل منابع داخلی پژوهشگاه و یا ردیف های متفرقه ای که دولت به این منظور اختصاص میدهد تامین شود. در صورت تامین اعتبار از محل ردیف های

متفرقه خاص در بودجه عمومی دولت رعایت قید حداکثر یک اعتبار قابل اعطا الزامی نمی باشد.

 

ماده 2: 

سقف اعتبار قابل اعطاء به پیشنهاد رئیس مرکز رشد و تصویب هیات رئیسه پژوهشگاه نیرو در چارچوب بودجه سالانه مصوب در هیئت امنا تعیین میگردد. میزان اعتبار اعطایی بر اساس ایده های/ طرحهای مصوب

واحد فناور در قالب سقف فوق تعیین میشود.

 

ماده 3:

واحد فناور موظف است اعتبار دریافت شده را حداکثر دو سال پس از خروج از مرکز رشد به یکی از دو روش زیر به مرکز رشد پرداخت نماید. متقابلا ، مرکز موظف است مدارک و مستندات مالکیت فکری و نتایج

طرحهای واحد فناور را به وی واگذار نماید.

3- 1- بازپرداخت اعتبارات تخصیص یافته به صورت نقدی حداکثر تا یک و نیم برابر مبلغ تخصیص داده شده، به تشخیص مرکز رشد

3- 2- عقد قرارداد با سایر واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد از طریق مدیریت مرکز رشد معادل دو برابر مبلغ بازپرداخت تعیین شده (موضوع بند 3-1)

   -تبصره 1: واحد فناور میتواند بخشی از دیونات را به صورت نقدی مطابق بند3 -1 و بخشی دیگر را به صورت عقد قرارداد مطابق بند 3-2 تسفیه نماید.

  -تبصره 2: زمان بازپرداخت اعتبارات دریافت شده، می تواند با تصویب هیئت رئیسه پژوهشگاه به مدت یک سال افزایش یابد.

  -تبصره 3: در صورتیکه ایده/ طرح یک واحد فناور نوپا با موفقیت به محصول مورد انتظار تبدیل گردد لیکن امکان موفقیت در بازار نداشته باشد بنا به درخواست واحد ذیربط و تصویب شورای مرکز رشد تمام یا

   بخشی از اعتبار اعطایی میتواند در قبال حفظ تمام یا بخشی از حقوق مالکیت فکری طرح مذکور از باز پرداخت معاف گردد.

  -تبصره 4: در اینگونه موارد پژوهشگاه نیرو با واحد فناور در مورد خرید بخش یا تمام حقوق مالکیت فکری(مادی) طرح توافق نماید.

 

ماده 4:

دستورالعمل اجرایی این آیین نامه به پیشنهاد رئیس مرکز رشد به تصویب هیئت رئیسه پژوهشگاه میرسد.

 

ماده 5:

کل اعتبارات بازپرداخت شده درآمد مرکز رشد تلقی شده و می بایست در جهت ارائه اعتبارات به واحدهای فناور و یا سایر برنامه های مصوب مرکز رشد هزینه شود.

 

ماده 6:

این آیین نامه با یک مقدمه، شش ماده و چهار تبصره در تاریخ 95/05/23 به تصویب هیات امنا پژوهشگاه نیرو رسید.

 

 

سفارش آنلاین با تلگرام

509
20 مرداد 1395 - 17:19
این خدمت را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید