آیین نامه نحوه تخصیص و هزینه اعتبارات خدماتی قابل ارائه به واحدهای فناوری خصوصی

آیین نامه نحوه تخصیص و هزینه اعتبارات خدماتی قابل ارائه به واحدهای فناوری خصوصی


سفارش آنلاین با تلگرام

مقدمه

پژوهشگاه نیرو به منظور کمک به واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد در پرداخت هزینه های استقرار و خدمات اعتباری را به نام اعتبار خدماتی در اختیار ایشان قرار میدهد.

 

ماده 1: میزان اعتبار

   1- 1 -1- سقف اعتبار خدماتی قابل ارائه به واحدهای مستقر به پیشنهاد رئیس مرکز رشد و تصویب هیئت رئیسه در چارچوب بودجه سالانه مصوب در هیئت امنا تعیین میشود.

1- 2- میزان اعتبار قابل ارائه به هر واحد مستقر بر اساس برنامه عملیاتی واحد (تا سقف اعتبار موضوع بند 1 1) هم زمان با پذیرش واحد تعیین میشود .

1 -3- اعتبار مذکور از محل بودجه های هزینهای و درآمد اختصاصی پژوهشگاه تامین میگردد.

   -تبصره 1: در سالهای آتی در بودجه های جاری پژوهشگاه ردیف ویژهای برای مرکز رشد پیش بینی شود.

 

ماده 2: نحوه تخصیص و هزینه

چگونگی تقسیم سالانه و نحوه هزینه آن به پیشنهاد رئیس مرکز رشد بعد از تصویب شورای مرکز رشد انجام خواهد شد.

   -تبصره 2: واحدها موظفند همزمان با عقد قرارداد استقرار معادل 111 % رقم اعتبار خدماتی مصوب را به صورت سفته به عنوان تضمین باز پرداخت تودیع نمایند.سفته ها پس از تسویه حساب اعتبارات دریافتی عودت میشوند.

   - تبصره 3: برای حمایت از واحد های فناور مبلغ هزینه خرید سفته ها از محل اعتبار خدماتی قابل پرداخت میباشد.

   - تبصره 4: در صورت عدم تحقق طرحها و ایدهها به محصول نهایی که خارج از قصور واحد فناور باشد، هزینههای مربوطه با ارائه گزارش توجیهی و تصویب شورای فناوری و مدیر مرکز رشد به عهده مرکز خواهد            بود.

 

ماده 3: نحوه بازپرداخت

واحدهای فناور دریافت کننده اعتبار خدماتی موظفند کل اعتبار دریافتی را حداکثر یک سال پس از خروج از مرکز رشد عودت نمایند.

   - تبصره 5: با تصویب شورای مرکز رشد این مدت میتواند تا سقف مدت دو سال تمدید گردد.

 

ماده 4: نحوه مصرف اعتبارات بازپرداخت شده

کل اعتبارات باز پرداخت شده به عنوان درآمد مرکز رشد تلقی شده و می بایست به مصرف ارائه اعتبار خدماتی و سایر برنامه های مصوب مرکز رشد برسد.

 

 ماده 5: 

این آیین نامه با یک مقدمه، 5 ماده  به تصویب هیئت امنا پژوهشگاه نیرو رسید.

 

 

 

پیوست ها - آیین نامه نحوه تخصیص و هزینه ...
سفارش آنلاین با تلگرام

538
20 مرداد 1395 - 14:30
این خدمت را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید