آیین نامه نحوه تخصیص و هزینه اعتبارات خدماتی قابل ارائه به واحدهای فناوری خصوصی

آیین نامه نحوه تخصیص و هزینه اعتبارات خدماتی قابل ارائه به واحدهای فناوری خصوصی


سفارش با تلگرام

مقدمه

پژوهشگاه نیرو به منظور کمک به واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد در پرداخت هزینه های استقرار و خدمات اعتباری را به نام اعتبار خدماتی در اختیار ایشان قرار میدهد.

 

ماده 1: میزان اعتبار

   1- 1 -1- سقف اعتبار خدماتی قابل ارائه به واحدهای مستقر به پیشنهاد رئیس مرکز رشد و تصویب هیئت رئیسه در چارچوب بودجه سالانه مصوب در هیئت امنا تعیین میشود.

1- 2- میزان اعتبار قابل ارائه به هر واحد مستقر بر اساس برنامه عملیاتی واحد (تا سقف اعتبار موضوع بند 1 1) هم زمان با پذیرش واحد تعیین میشود .

1 -3- اعتبار مذکور از محل بودجه های هزینهای و درآمد اختصاصی پژوهشگاه تامین میگردد.

   -تبصره 1: در سالهای آتی در بودجه های جاری پژوهشگاه ردیف ویژهای برای مرکز رشد پیش بینی شود.

 

ماده 2: نحوه تخصیص و هزینه

چگونگی تقسیم سالانه و نحوه هزینه آن به پیشنهاد رئیس مرکز رشد بعد از تصویب شورای مرکز رشد انجام خواهد شد.

   -تبصره 2: واحدها موظفند همزمان با عقد قرارداد استقرار معادل 111 % رقم اعتبار خدماتی مصوب را به صورت سفته به عنوان تضمین باز پرداخت تودیع نمایند.سفته ها پس از تسویه حساب اعتبارات دریافتی عودت میشوند.

   - تبصره 3: برای حمایت از واحد های فناور مبلغ هزینه خرید سفته ها از محل اعتبار خدماتی قابل پرداخت میباشد.

   - تبصره 4: در صورت عدم تحقق طرحها و ایدهها به محصول نهایی که خارج از قصور واحد فناور باشد، هزینههای مربوطه با ارائه گزارش توجیهی و تصویب شورای فناوری و مدیر مرکز رشد به عهده مرکز خواهد            بود.

 

ماده 3: نحوه بازپرداخت

واحدهای فناور دریافت کننده اعتبار خدماتی موظفند کل اعتبار دریافتی را حداکثر یک سال پس از خروج از مرکز رشد عودت نمایند.

   - تبصره 5: با تصویب شورای مرکز رشد این مدت میتواند تا سقف مدت دو سال تمدید گردد.

 

ماده 4: نحوه مصرف اعتبارات بازپرداخت شده

کل اعتبارات باز پرداخت شده به عنوان درآمد مرکز رشد تلقی شده و می بایست به مصرف ارائه اعتبار خدماتی و سایر برنامه های مصوب مرکز رشد برسد.

 

 ماده 5: 

این آیین نامه با یک مقدمه، 5 ماده  به تصویب هیئت امنا پژوهشگاه نیرو رسید.

 

 

 

پیوست ها - آیین نامه نحوه تخصیص و هزینه ...
سفارش با تلگرام سفارش با واتساپ

651
20 مرداد 1395 - 14:30
این خدمت را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید