آیین نامه پذیرش و استقرار واحدهای فناور خصوصی در مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی

آیین نامه پذیرش و استقرار واحدهای فناور خصوصی در مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی


سفارش با تلگرام

مقدمه

واحدهای فناور خصوصی به عنوان یکی از اجزاء مهم حلقه ارتباطی صنایع و دانشگاهها هستند و نقش ارزندهای را در توسعه پژوهشهای کاربردی، ارتقاء فناوری و توسعه اقتصادی ایفا میکنند. این موسسات به طور عمده با هدف تحقیقات در محدوده مهندسی معکوس، بهینهسازی و رشد کمی و کیفی تولید، انتقال فناوری و نیز تجاریسازی نتایج تحقیقات شکل میگیرند. این گونه موسسات به لحاظ ماهیت، خصوصی و کاملاً خودگردان هستند و توسعه و رشد مالی، مبنای انگیزش فعالیت آنها به شمار می آید. ایده، برنامه و ترکیب نیروی انسانی مناسب (به لحاظ زمینه تخصصی و میزان اشتغال) پایه های اساسی موفقیت این نوع موسسات به شمار می آیند.
با توجه به این اهداف، اینگونه موسسات غالباً از میان دانش آموختگان دانشگاهها، بخصوص مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا با همکاری متخصصان و محققان با سابقه صنایع و دانشگاهها شکل می گیرند. مرکز رشد در راستای کمک به ایجاد و رشد واحدهای فناور خصوصی براساس شرایط زیر، بستر تشکیل اینگونه واحدها را فراهم می کند.


ماده 1 محدوده کاری واحد:

تحقیقات کاربردی توسعه ای، طراحی، مهندسی معکوس، بهینه سازی و رشد کمی و کیفی تولید، انتقال فناوری و فعالیت در تجاری کردن نتایج تحقیقات مورد نیاز در بخشهای اقتصادی.


ماده 2: پذیرش واحد

پذیرش واحد در مرکز رشد براساس نتایج ارزیابی شورای مرکز از ترکیب نیروی انسانی، ایده محوری و برنامه کاری ارائه شده، به شرح زیر صورت می گیرد:

2- 1-ترکیب نیروهای همکار و سهامداران واحد:

   2- 1 -1- حداقل یک نفر عضو تمام وقت دارای مدرک کارشناسی ارشد و عضو موسس با دارا بودن حداقل 11 % از سهام واحد

   2- 1 -2- حداقل یک نفر کارشناس خبره یا محقق با سابقه پژوهشی در زمینه تخصصی فعالیت واحد (مشاور یا عضو موسس)

   -تبصره 1: شرایط بالا میتواند با تشخیص شورای مرکز تغییر کند ولی در هر صورت حداقل یک نفر کارشناس ارشد یا کارشناس با حداقل 3 سال سابقه از اعضای موسس باید به عنوان عضو تمام وقت باشد.

2- 2- ایده محوری (ایده های کاری) دانش محور با جنبه های اقتصادی

2- 3- برنامه کاری مناسب و متناسب با موضوع فعالیت

 

ماده 3: وضعیت حقوقی

3- 1- واحد باید در قالب موسسه یا شرکت خصوصی به ثبت رسیده باشد.

3- 2- اساسنامه واحد باید مبین انجام فعالیتهای واحد در راستای یکی از موارد ماده یک این آیین نامه باشد.

3 -3- هرگونه تغییر در اساسنامه واحد باید با اطلاع و موافقت مرکز رشد باشد.

3 -4- واحد از لحاظ حقوقی مستقل از پژوهشگاه است لیکن ملزم به رعایت مقررات و ضوابط مرکز رشد میباشد.

 

ماده 4: حمایتهای مرکز رشد

4- 1- ارائه خدمات پشتیبانی عمومی شامل اسکان یا فضای کاری، اداری و کارپردازی

4- 2- ارائه خدمات فنی و تخصصی شامل خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی

4 -3- ارائه خدمات اطلاع رسانی مانند خدمات شبکه و کتابخانه

4- 4- ارائه خدمات مشاوره ای و بازاریابی شامل مشاوره علمی، آموزشها و مشاورههای لازم در زمینه های مالی، حقوقی و بازاریابی و مانند آنها

4- 5- ارائه اعتبارات خدماتی جهت کاهش هزینه های واحد در دوران راه اندازی

4- 6- ارائه اعتبارات تحقیقاتی به منظور کمک به واحد جهت تبدیل ایده محوری به محصول

4- 7- کمک به جذب طرحهای تحقیقاتی در زمینه فعالیتهای واحد و عقد قرارداد با کارفرما

4 -8- کاهش میزان بالاسری طرحها در طی دوره حضور در مرکز رشد

   -تبصره 2: میزان اعتبارات و نحوه تخصیص آن در آیین نامه مربوط تعیین می گردد.

   -تبصره 3: خدمات فوق الذکر در حد مقدورات مرکز رشد و براساس تعرفه های مصوب پژوهشگاه ارائه می گردد.

 

ماده 5: تعهدات واحد در قبال مرکز رشد

5- 1- رشد کمی و کیفی واحد طبق برنامه ارائه شده توسط واحد طی زمان استقرار در مرکز رشد

5- 2- خروج واحد از مرکز رشد پس از دوره انکوباتور (دوره 3 تا 5 ساله)

5- 3- انعکاس ارتباط واحد با مرکز رشد، به نحو مناسب در کلیه مکاتبات و مدارک با استفاده از سربرگ و کارت ویزیت (مطابق فرمت استاندارد مرکز رشد)

5- 4- بازپرداخت اعتبارات دریافتی در دوره حضور در مرکز رشد مطابق آیین نامه های مربوط می باشد؛ پژوهشگاه نیز موظف است در قبال بازپرداخت اعتبارات تحقیقاتی توسط واحد، مالکیت فکری و نتایج تحقیقات را به واحد واگذار نماید.

5- 5- پرداخت هزینه های خدمات دریافتی براساس تعرفه ها در موعد مقرر

5- 6- همکاری با مرکز رشد در ارزیابی دورهای از روند رشد واحد

 

ماده 6: دوره استقرار

دوره استقرار در مرکز رشد حداکثر سه سال است که این مدت در شرایط خاص با درخواست واحد و تایید رئیس مرکز رشد تا دو سال قابل تمدید است.

 

ماده 7: استقلال واحدها

فضاهای اختصاص یافته به واحدها، فضای اختصاصی تلقی شده و ورود به آنها به غیر از شرایط اضطراری بودن مجوز مسئولان واحدها مجاز نمیباشد.


ماده 8: مراحل استقرار

8 -1- معرفی واحد پذیرش شده از جانب معاونت جذب و پذیرش
8- 2- تکمیل مدارک مورد نیاز

8- 3- عقد قرارداد استقرار و اسکان

8 -4- واگذاری فضا و امکانات استقرار فیزیکی

ماده 9: هزینه های استقرار

هزینه های استقرار واحدها در مرکز مطابق با تعرفه های مصوب پژوهشگاه مشخص میشوند. واحدها مجازند بخشی از این هزینه ها را از محل اعتبارات خدماتی ارائه شده به خود پرداخت نمایند.

این آیین نامه مشتمل بر 9 ماده و سه تبصره در جلسه مورخ …………… هیات رئیسه پژوهشگاه نیرو به تصویب رسید.

 

پیوست ها - آیین نامه پذیرش و استقرار واح...
سفارش با تلگرام سفارش با واتساپ

668
20 مرداد 1395 - 14:08
این خدمت را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید