سیم نیکل

استفاده در لوازم برق صنعتی
سیم نیکل
147
6 اسفند 1393 - 14:11