کلامپ قدرتی PF مدل PROVA 6601 , پاور متر کلمپی

کلامپ قدرتی PF مدل PROVA 6601 - اندازه گیریPF برای 3 فاز 4 وایره،3 فاز 3 وایره،,1 فاز 2 وایره -اندازه گیری توان AC+DC تا 2000KW برای 3 فاز و 1200KW برای تک فاز -نمایش همزمان W+PF,KVA+KVAR,A+Hz,V+Hz,
کلامپ قدرتی PF مدل PROVA 6601 , پاور متر کلمپی

کلامپ قدرتی PF مدل PROVA 6601
- اندازه گیریPF برای 3 فاز 4 وایره،3 فاز 3 وایره،,1 فاز 2 وایره
-اندازه گیری توان AC+DC تا 2000KW برای 3 فاز و 1200KW برای تک فاز
-نمایش همزمان W+PF,KVA+KVAR,A+Hz,V+Hz,
-2000A,600V
-اندازه گیری ضریب توان PF
-انتخاب اتوماتیک جریانACیاDC
- رنج اتوماتیک
-محدوده اندازه گیری :
توان حقیقی AC,DC : 1200KW ~1000/ 1000 ~100 / 100 ~0
ولتاژ AC,DC: V 600 ~500/ 500 ~200 / 200 ~0
جریان AC,DC: A 2000 ~ 500/500~200 /200 ~ 0

 

11
7 مرداد 1395 - 10:12 10 مرداد 1395 - 9:03