کلید اتوماتیک هوایی هگر

انواع کلید های اتوماتیک هوایی هگر
کلید اتوماتیک هوایی هگر

انواع کلید های اتوماتیک هوایی هگر  در آمپرهای مختلف از 800 آمپر تا 4000 آمپر(Hager ACB Range)

129
7 تیر 1394 - 15:34 28 مرداد 1394 - 15:02
acb.JPG